Reklamacje

REKLAMACJE
Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w serwisie, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres Usługodawcy lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem drukarnia@emprint.pl

Warunki zgłoszenia reklamacji:
Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w serwisie oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
Reklamacje można złożyć w terminie do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
Warunki składania reklamacji na przesyłki:
Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika.
Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji

Usługodawcy do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia
doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Usługodawcy na koszt Odbiorcy.
Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Usługodawca.
Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.