Regulamin

Regulamin serwisu sprzedażowego EMPRINT.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Właścicielem serwisu jest EM STUDIO Henryk Mikołajczyk z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 31, NIP 871-118-90-07, REGON: 691578117  zwany dalej Usługodawcą.
Serwis dostępny jest pod adresem https://emprint.pl
 
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
Korzystanie z serwisu oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane. Aby utworzyć konto należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie serwisu.
Konto danego klienta w serwisie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta)
oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.
Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w serwisie można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres drukarnia@emprint.pl
 
ZAMÓWIENIA
Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto serwisie.
Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.
Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Usługodawcę.
 
TERMINY PRZYJMOWANIA ZLECEŃ
Zamówienia w serwisie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Warunki realizacji zamówienia:
Zlecenia standardowe (zawarte w cenniku) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów.
Zlecenia niestandardowe będą realizowane zgodnie z ustalonym z Klientem terminem.
Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez Usługodawcę danych dostarczonych przez klienta.
W przypadku zamówień nietypowych Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
Anulowanie zlecenia opłaconego przelewem, którego realizacja nie została rozpoczęta obciążone jest bezpłatne.
Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty w terminie pozostaje do odbioru w siedzibie Usługodawcy i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.
Zamówienia nieopłacone, nieprzekazane do realizacji, odrzucone i nie wznowione starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.
 
REKLAMACJE
Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w serwisie, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres Usługodawcy lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem drukarnia@emprint.pl

Warunki zgłoszenia reklamacji:
Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w serwisie oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
Reklamacje można złożyć w terminie do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.
Warunki składania reklamacji na przesyłki:
Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika.
Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji

Usługodawcy do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia
doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Usługodawcy na koszt Odbiorcy.
Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Usługodawca.
Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.
 
MATERIAŁY DO DRUKU
Usługodawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Usługodawca może odmówić drukowania takich materiałów.
Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.
Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały
oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
Wszystkie dokonywane przez Usługodawcę korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta
akceptacji.
Usługodawca nie archiwizuje plików graficznych. Pliki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.
 
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści,
Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym
Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe,
Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta,
Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem płatności elektronicznych,
Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkodyInfolinia +48 501 588 329
Wszelkie prawa zastrzeżone  EM STUDIO.